เป็ดไข่ เป็ดปากน้ำสมุทรปราการ

เป็ดไข่ เป็ดปากน้ำสมุทรปราการ

เป็ดไข่ เป็ดปากน้ำสมุทรปราการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ขึ้นในปี 2559โดยการผลักดันให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าพืช ประมง และสินค้าปศุสัตว์ มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นและผลผลิตมีคุณภาพได้มาตราฐาน

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็ดปากน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดให้ดำเนินการงาน โครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตราฐาน กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์เป็ดปากน้ำ ซึ่งเป็นพันธุ์เป็ดที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับชาวปากน้ำ ปัจจุบันกำลังสูญหายจังหวัดจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์เป็ดปากน้ำไว้ และจัดสรรงบพัฒนาจ้งหวัดให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการดำเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์สายพันธุ์เป็ดปากน้ำควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง

E-Book

https://pubhtml5.com/qtftp/kjuq/

เอกสารดาวโหลด

เป็ดไข่ เป็ดปากน้ำสมุทรปราการ.pdf

 

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย