การพัฒนาคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SOPs)

การพัฒนาคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SOPs)

เมื่อวัน 20- 21 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SOPs)”

  1. เพื่อพัฒนาคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี (SOPs) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  2. เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST)

วิทยากรโดย

  1. ดร.ผ่องศรี   เวสารัช – ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ในวันที่  20- 21 มิถุนายน  2567 เวลา 09:00 น. – 16:00 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว