การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การดำเนินวิจัยให้เป็นตามข้อเสนอโครงการ และวัตถุประสงค์การวิจัย มีความถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบ วิธีวิจัย และมีคุณภาพ

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
1. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง
2. ดร.จินตนาภา  โสภณ
3. รศ.ประภากร  สุคนธมณี
4. อาจารย์ ดร.ศิวรี  อรัญนารถ
5. รศ.ดร.โกศล  มีคุณ
6. รศ.ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์
7. ผศ.ดร.ผุสดี  บุญรอด
8. อาจารย์ ดร.สภาพร  อรรคพิณ
9. รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์
10. ดร.วีรชัย  คำธร

ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา