การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 เพื่อจัดประชุมทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2564 และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ จรรยาวิชาชีพนักวิจัย ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเบิก-จ่าย การปฏิบัติตามสัญญารับทุน และการปฏิบัติตามกลุ่มตรวจสอบภายใน

โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดีเป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มงานกฏหมายและวินัย กองคลังและพัศดุ

ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น.  ห้อง 2122 – 2124  อาคาร 2 ชั้น 12

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา