ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล ยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลังท่านอธิการบดีเป็นประธาน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล ยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร และเพื่อถอดบทเรียนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล ยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วม

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา