การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเภทการพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย (R2R)

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเภทการพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย (R2R)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเภทการพัฒนางาน  ประจำสู่งานวิจัย (R2R) เพื่อให้เกิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ พันธกิจขององค์กรและสังคม โดยมีการสนับสนุนและการบริหารจัดการที่เหมาะสม เกิดการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในการให้บริการและการวิจัย และเกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการ

โดยงานนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย และดร.วีรชัย คำธร เป็นวิทยากร

ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว