บทกลอนป้องกันโควิด 19

บทกลอนป้องกันโควิด 19

บทกลอนป้องกันโควิด 19

ล้างมือให้บ่อยบ่อย อย่าอร่อยกับของดิบ
อย่าใกล้กันจนชิด อย่าใกล้กันจนชิด
สวมหน้ากากสนิทเป็นนิสัย ไม่สัมผัสตาจมูกแล้วก็ปาก
หากหายใจลำบากให้สงสัย เมื่อไอแล้วมีไข้
ให้รีบไปตรวจทันที

ด้วยความปรารถดี
สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย