Happy Birtday! ด้วยการล้างมือ 20 วินาที

Happy Birtday! ด้วยการล้างมือ 20 วินาที

ถ้าเราไม่มีเจลล้างมือ ล้างมือด้วยสบู่ แล้วล้างมือไปด้วยยย ^^ ใช้เวลา 20 วินาที ทดแทนกันได้

ด้วยความปรารถดี

สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย