การจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 7 ฉบับ 1

การจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 7 ฉบับ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 7 ฉบับ 1 เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร ตามเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8  เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว