การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556
เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สรา้งสังคมฐานความรู้”

เล่มบทคัดย่อ

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6neTd6blNJRWEwdDg/view?usp=sharing&resourcekey=0-0Ak2ugM0ij72QfPj-zUvdw

เล่มรายงานการสืบเนื่อง

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6na2pFSTU4T0ZIWnc/view?usp=sharing&resourcekey=0-ZLdvNyVYSpFf5pJcZA1iIA

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภายใต้ความร่วมมือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Loading

ประชุมวิชาการระดับชาติ เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา