การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557
เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”

เล่มบทคัดย่อ

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6nVDRWaGtYM1JOSEk/view?usp=sharing&resourcekey=0-4epxmepNn6GGIl0wUlWLhw

เล่มรายงานการสืบเนื่อง

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6nUUhMQkRtckZ2RTA/view?usp=sharing&resourcekey=0-EgrQhhFmtzY8UYuzrOIGcA

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 และชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภายใต้ความร่วมมือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

Loading

ประชุมวิชาการระดับชาติ เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา