การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558
เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”

เล่มรายงานการสืบเนื่อง

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6nNmxOeVNYTzJ0Wk0/view?usp=sharing&resourcekey=0-r-HOocMxj6RBHr9sIOo3GA

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 และชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภายใต้ความร่วมมือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

Loading

ประชุมวิชาการระดับชาติ เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา