การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559
เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”

เล่มรายงานการสืบเนื่อง

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6nR3ppWFFLcDZzY3c/view?usp=sharing&resourcekey=0-ysWXyPOfG82zc4oS5nt65g

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 และชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภายใต้ความร่วมมือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Loading

ประชุมวิชาการระดับชาติ เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา