การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561
เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”

เล่มรายงานการสืบเนื่อง

เล่มที่ 1 สาขาการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1HUurxVEcbTT640iuyMBR3f66GZRDZHLG/view?usp=sharing

เล่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

https://drive.google.com/file/d/1GHr5JoOLDMpUXplxs0T2hx2AcWnpz9Pl/view?usp=sharing

เล่มที่ 3 สาขาวิทยาการจัดการ เล่ม 1

https://drive.google.com/file/d/1w7P4s95aPpjtgeL82G7IytKlTPGa-vnH/view?usp=sharing

เล่มที่ 4 สาขาวิทยาการจัดการ เล่ม 2

https://drive.google.com/file/d/1DrPCM1YHMWaF82HFlu6YECBOqryjJHvy/view?usp=sharing

เล่มที่ 5 สาขาวิทิทยาศาสตร์แ์และเทคโนโลยี

https://drive.google.com/file/d/1PcEgJcNLHtE9qVRiXWvgG1GI59FzdMs-/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภายใต้ความร่วมมือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Loading

ประชุมวิชาการระดับชาติ เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา