การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562
เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”

เล่มรายงานการสืบเนื่อง

เล่มที่ 1 กลุ่มการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาการจัดการ

https://drive.google.com/file/d/11PU_VFq5Lp8xbaplZR9jHdNxL8g1O7T0/view?usp=sharing

เล่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://drive.google.com/file/d/1qODYbk4SXJez08lsKH_TLQ_0XFK8yhYO/view?usp=sharing

เล่มที่ 3 กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ

https://drive.google.com/file/d/1HvPraF7UhGUe0O7pUzEClEK8pun9A81X/view?usp=sharing

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภายใต้ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Loading

ประชุมวิชาการระดับชาติ เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา