การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2556

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2556

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2556
เรื่อง “Education, Language, Society, Science and Engineering in ASEAN and its Neighbors”

เล่มAbstract

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6na3VheTZUTEJsaDg/view?usp=sharing&resourcekey=0-Sh0DnKb12ZuhukNlkZLAyQ

เล่มรายงานการสืบเนื่อง

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6nZlEtTVI3WmUwT00/view?usp=sharing&resourcekey=0-Kva1AGVcNsPyZx4KlSbFbA

 

23 – 28 February 2013

At Jin Jiang Hotel, Kunming, Yunnan People’s Republic of China

ภายใต้ความร่วมมือ

Dhonburi Rajabhat University
Kunming University
Dali University
National Kaohsiung University of Hospitalty and Tourism
Mean Chey University

 

Loading

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา