แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2557-2560

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2557-2560

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2557-2560

ได้้จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6nS2ZmR25sSkFZZUk/view?usp=sharing&resourcekey=0-xmL17MdZ3n4pkKWgzR3RiA

Loading

เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา