แผนพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน พ.ศ. 2561 – 2564

แผนพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน พ.ศ. 2561 – 2564

แผนงานการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน พ.ศ. 2561 – 2564

– ชุมชนย่านกะดีจีน
– สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
– อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน
– คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

https://drive.google.com/file/d/1kOXDd3yEVCXXLZZ9egdTmmBT6fFEZDK1/view?usp=sharing

Loading

เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา