สารวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 2

สารวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 2

สารวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 2

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6nb2FnbnFRZmNhZkE/view?usp=sharing&resourcekey=0-rV6RtEroqA3RgjjILVakBA

หน้า
2 แนะนำผลงานวิจัย
5 วิจัยรับใช้ชุมชน
6 กิจกรรม
8 เกร็ดความรู้
9 การจัดการความรู้
10 ประชาสัมพันธ์
10 แนะนำนักวิจัย
11 นวัตกรรมสารสนเทศ/IT

Loading

สารวิจัย เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา