สารวิจัย ปีที่ 24 ฉบบัที่ 1

สารวิจัย ปีที่ 24 ฉบบัที่ 1

สารวิจัย ปีที่ 24 ฉบบัที่ 1

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6nVElOcmVUYVhYLVU/view?usp=sharing&resourcekey=0-TQ0KZ_CA6ksO9JdKNpHFGA

หน้า
2 แนะนำผลงานวิจัย
5 วิจัยรับใช้ชุมชน
6 กิจกรรม
8 เกร็ดความรู้
9 การจัดการความรู้
10 ประชาสัมพันธ์
10 แนะนำนกัวจิยั
11 นวัตกรรมสารสนเทศ/IT

Loading

สารวิจัย เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา