อภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

อภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่ออภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยดีเด่น และเพื่อพิจารณาเลือกนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

  1. รศ.ดร.ศิริชัย  เทพา
  2. รศ.ศิริจันทร์  ศิริปทุมมานันท์
  3. รศ.ดร.โกศล  มีคุณ
  4. ผศ.ดร.กิตติชัย  สุธาสิโนบล

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 เวลา 8.30 – 16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว