“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1) เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
2) เพื่อให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย
3) เพื่อให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้มั่นใจว่า หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด
5) ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานตามระบบคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับหน่วยงาน
1.พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.  (ประธานกรรมการ)
2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด  (กรรมการ)
3.อาจารย์กฤติกา ชูผล  (กรรมการและเลขานุการ)

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องพักรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว