การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 “New Normal for Sustainability in the Digital Era” โดยมี 8 ขอบข่ายสาขาวิชาที่เปิดรับบทความ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 02-432-6101-5 ต่อ1220, 0863752731
Line ID – 0863752731
E-mail – rpuconference@rpu.ac.th

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล