ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ” โดย

โดยวิทยากร
1. ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2. รศ.ดร.โกศล มีคุณ

ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลงทะเบียนได้ที่ หรือ QR Code
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnrp2zJw4OVN5aOWR-VmV9V_4SLj5s1_Mgqihf1wraS5ZO5w/viewform?usp=sf_link

*สำหรับลำดับที่ 1 – 15 ท่านแรก สามารถเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
** ส่วนลำดับที่ 16 เป็นต้นไป สงวนสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการนโยบายของรัฐบาล และของหน่วยงาน

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา