อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 สำหรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 เพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดทำข้อมูลระบบวารสารระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8 ผ่านระบบ google meet

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว