เชิญประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 15

เชิญประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียนเชิญประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ“ รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ลกรุงเทพฯรัชดาด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเสริมสร้างให้คณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11015, 1108 โทรสาร 0-2259-1822

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล