ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยและประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยและประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขอเรียนประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยและประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ หมายเลขโทรศัพท์0 2528 4800 โทรสาร0 2528 4703

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล