โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 10 ” นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 10 ” นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 10“ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 28กุมภาพันธ์ถึง 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดราชบุรีเพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคมและสำหรับอาจารย์บุคลากรนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์032-220536-543 ต่อ1079-1084 และสามารถสแกน QR code ด้านล่าง  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mcu.conferencesmail.com

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล