เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8

เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญอธิการบดีเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 19-20พฤษภาคม 2565เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นจุดเริ่มตันนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ ถ้าในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยมีประกาศควบคุมการจัดประชุม ก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็น hybrid หรือ online สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2752, 2704

 

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล