DRU Marketplace เพื่อให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น

DRU Marketplace เพื่อให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น

ตามที่ท่านอธิการบดีมีนโยบายในการดำเนินงาน DRU Marketplace เพื่อให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการหารือคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ DRU Marketplace

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3  ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ในการนี้ มีคณะและหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ ศูนย์บ่มเพาะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารือ

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว