การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ได้ร่วมกันดำนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (๒)” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ ๒

ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมแฟมทริป ภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อทดลองเส้นทางการท่องเที่ยว ในย่านวังเดิมและตลาดน้ำคลองลัดมะยม    ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์เพชรดา ศรชัยไพศาล ผู้อำนวยการ สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมการทดลองเส้นทาง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยว

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว