รับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททั่วไป
เอกสารดาวน์โหลด –
https://drive.google.com/drive/folders/1QgVuqc8GFWmvQ4OQd67ZpiBIjVsydbSC?usp=sharing

2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
เอกสารดาวน์โหลด –
https://drive.google.com/drive/folders/1QgeODxWoVG8cX-wSrT5qjmMwb7fjxtmL?usp=sharing

3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงานวิจัยสำหรับนักศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด –
https://drive.google.com/drive/folders/1xLJmEERF8XJ52n25eQ1cLwE0UcK8y61O?usp=sharing

ในการนี้หากบุคลากรท่านใด มีความสนใจจะส่งข้อเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hGqqi1QvtvbXiRoC-tfkHtePbp8LZUdJ และสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS (Department Research Management System: DRMS) และส่งเอกสาร ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น. เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการวิจัย หากเกินเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ท่านใดที่สนใจจะส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้เข้ารับฟังการชี้แจงการเข้าใช้ระบบ DRMS ผ่านระบบ google meet ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ meet.google.com/tvs-ccqt-vey (PIN: 180 232 347#)

 

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

คู่มือการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS – https://drive.google.com/file/d/1663fmHxhokwDO7qCL4lNl6nyT-mceQoX/view?usp=sharing

ข้อกำหนดในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2565 – https://docs.google.com/document/d/1EoM8kZMthBN5sohGUVSbRI1aJBUCovrX/edit

 

******************************************************************************

Loading

ข่าว ทุนวิจัย