วุฒิบัตร “หลักสูตร” หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

วุฒิบัตร “หลักสูตร” หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

วุฒิบัตร “หลักสูตร” หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดขึ้นเมื่ออังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

.

*เฉพาะผู้ที่มีคะแนนผ่าน Post Test เท่านั้น

**หากขอแก้ไขหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวุฒิบัตร โปรดติดต่อ คุณบุญชัย (เอ็ม) 086-567-9356

.

บุคลากรภายใน

https://drive.google.com/drive/folders/118KgeAXy_q_Ifow5NUSFSLe2Hzf62imc?usp=sharing

.

บุคลากรภายนอก

https://drive.google.com/drive/folders/1KrqQ7mNAd1SPVMG_KR3pecadbwztMbl3?usp=sharing

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว