การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

เพื่อจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การดำเนินวิจัยให้เป็นตามข้อเสนอโครงการและวัตถุประสงค์การวิจัยมีความถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบ วิธีวิจัย และมีคุณภาพ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆจากภายนอก
1.ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก
2.รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
3.รศ.ธีรศักดิ์หมากผิน
4.ผศ.ธีรโชติ สัตตคม
5.ผศ.ดร.อนันตกุล อินทรผดุง

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง 276 – 278  อาคาร 2 ชั้น 7

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว