โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราภัฏธนบุรี ครบรอบ 72 ปี

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราภัฏธนบุรี ครบรอบ 72 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราภัฏธนบุรี ครบรอบ 72 ปี

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีผลงานวิจัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม ชั้น 1

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว