การประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2565

สาถบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด การประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2565

เพื่อพิจารณาทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมาหวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1.ดร.พรศิริ กองนวล
2.รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
3.รศ.ดร.โกศล มีคุณ
4.นางสาวธรรมภรณ์ ประภาสะวัต
5.ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย
6.ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง
7.ดร.วีรชัย คำธร

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว