การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (รอบ 2)

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (รอบ 2)

สถาบันวิจัยได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (รอบ 2)

เพื่อจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การดำเนินวิจัยให้เป็นตามข้อเสนอโครงการและวัตถุประสงค์การวิจัยมีความถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบ วิธีวิจัย และมีคุณภาพ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆจากภายนอก
1.ผศ.ดร.อนันตกุล อินทรผดุง
2.ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
3.ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์
3.ดร.วีรชัย คำธร

ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว