จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้เปิดงาน

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เข้าสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

ในวันที่ 8 มีนาคม 2565  เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting แบบออนไลน์

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว