การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำกลุ่มรัตนโกสินทร์ (2)

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำกลุ่มรัตนโกสินทร์ (2)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ได้ร่วมกันดำนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (๒)” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ ๒

ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 และเส้นทางการท่องเที่ยว ในย่านวังเดิม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมแฟมทริป ภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อทดลองเส้นทางการท่องเที่ยว ในย่านวังเดิมและตลาดน้ำคลองลัดมะยม    ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์เพชรดา ศรชัยไพศาล ผู้อำนวยการ สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมการทดลองเส้นทาง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยว

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว