การชี้แจงกรอบการวิจัยงบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2565

การชี้แจงกรอบการวิจัยงบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด การชี้แจงกรอบการวิจัยงบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) ทิศทางการพัฒนาแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการสำหรับขับเคลื่อนกลยุทธ์การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ ภายใต้กรอบแนวคิดโมเดลพัฒนาการเศรษฐกิจ BCG

เพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยงบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2565 และเพื่อการอภิปราย (ร่าง) ทิศทางการพัฒนาแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการสำหรับขับเคลื่อนกลยุทธ์การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ ภายใต้กรอบแนวคิดพัฒนาการเศรษฐกิจ BCG

โดย
คุณพัชรินทร์ สมหอง – พัฒนาการอำเภอบางบ่อ
คุณไพโรจน์ กลับกลาย – เกษตรอำเภอบางบ่อ
ดร.วีรชัย คำธร – ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting  (แบบออนไลน์)

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว