การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำกลุ่มรัตนโกสินทร์ (2)

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำกลุ่มรัตนโกสินทร์ (2)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดประโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำกลุ่มรัตนโกสินทร์ (2)

โดยมีสำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และชุมชนต่างๆเข้าร่วม เพื่อรายงานผลและหารือการประชาสัมพันธ์ และการประเมินเส้นทางการท่องเที่ยว

ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว