ประกาศรายชื่อบทความวิจัยระดับดีเด่นและผลงานวิจัยระดับดีเด่น การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อบทความวิจัยระดับดีเด่นและผลงานวิจัยระดับดีเด่น การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อบทความวิจัยระดับดีเด่นและผลงานวิจัยระดับดีเด่นใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ๒๕๖๕ เรื่อง “การวิจัยและงานสรางสรรค์รับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1. ผลงานวิจัยระดับดีเด่น ได้แก่
คุณพฤกษา ดอกกุหลาบ ชื่อผลงาน การสร้างธรรมนูญสุขภาพระดับเขตแบบมีส่วนร่วมของเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

2. ผลงานวิจัยระดับดีเด่น
2.1 กลุ่มการศึกษา ได้แก่
คุณชญานิศ ธิติปวัตน์ ชื่อผลงาน การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ระหว่างวิธีการสอน แบบ SQ3R และวิธีการสอนแบบปกติ
2.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้ว ชื่อผลงาน การสร้างธรรมนูญสุขภาพระดับเขตแบบมีส่วนร่วม ของเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
2) คุณเอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ชื่อผลงาน ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ของชุมชนพูนบำเพ็ญ แขวงภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
2.3 กลุ่มวิทยาการจัดการ ได้แก่
คุณศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ ชื่อผลงาน การศึกษานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ
2.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ชื่อผลงาน การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การผันแปรของการแจกแจงแกมม่าผกผัน: กรณีศึกษาปริมาณฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดสมุทรสาครประเทศไทย
2) คุณสุธิดา ดาถํ่า ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกมะลิและเปลือกส้มซ่าที่สกัดด้วยตัวทำละลายนํ้าและเมทานอล

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว