การประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022

การประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022

การประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022 จัดโดย Sri Lanka Technological Campus (SLIC) Research University ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ในหัวข้อ “Technalogical Advancement for Sustainablity”

ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 โดย IRC 2022

โดยผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยหร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://easychait.org/conferences/conf=irc2022

และลงทะเบียนที่ https://irc2022:sltc.ac.lk

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล