ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16

ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์)

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565(หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวนิตยา ต้นสาย , นางสาวณัฐฐานี ดีชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำนักงาน 08-6440-2639

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล