ประชุมวิชาการระดับชาติและนำนาชาติ “New tertiary education: Education for all”

ประชุมวิชาการระดับชาติและนำนาชาติ “New tertiary education: Education for all”

มหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำนาชาติ “New tertiary education: Education for all” ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครบรอบ ๙๐ ปี

ในระว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่งผลงานและชำระเงินลงทะเบียน เพื่อนำแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยสามารถส่งผลงานและขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนประชุมวิชาการได้ที่ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 08-9089-3575 หรือ E-mail : sumalee@vru.ac.th

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล