เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Environmental Management and Energy

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Environmental Management and Energy

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Environmental Management and Energy System 

ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาค – ธันวาคม) โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article) บทความวิซาการ (Academic Article) และบทความปริทัศน์ (Review Article) โดยเน้นสาขา ดังนี้

-Resource quality, quantity and sustainability  -Spill prevention and management  -Economics of environmental management  -Remediation of contaminated sites  -Planning and management of travel and tourism – Process modification for pollution prevention -Transport and fate of pollutants in the environment  – Improved energy efficiency – Etc.

และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://journal.envi.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ตร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง หมายเลขโทรศัพท์ 08-9851-5046

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล