รายงานผลการศึกษา และการประเมินความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

รายงานผลการศึกษา และการประเมินความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้ดำเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สกมช.

จึงขอส่ง

รายงานผลการศึกษา และการประเมินความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระดับกลุ่มหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และระดับหน่วยงานของภาครัฐรายงานผลการศึกษา และการประเมินความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระดับกลุ่มหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และระดับหน่วยงานของภาครัฐ

เพื่อให้หน่วยงานของท่าน ทราบถึงระดับความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่ การดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อไป ทั้งนี้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานฯ นางสาวอัญชลี ร่วมชาติ โทรศัพท์ 06-46747936

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา