แบบสำรวจ (ออนไลน์) ในประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Ethics of Artificial Intelligence)

แบบสำรวจ (ออนไลน์) ในประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Ethics of Artificial Intelligence)

ฝ่ายสังคมและมนุษยศาสตร์ องค์การ ยูเนสโก (UNESCO/SHS) ได้จัดทำแบบสำรวจ (ออนไลน์) ในประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Ethics of Artificial Intelligence) ประกอบด้วย แบบสำรวจสำหรับการพัฒนาระเบียบวิธีการประเมินความพร้อม(Readiness Assessment Methodology) และแบบสำรวจการประเมินผลกระทบทางจริยธรรม (Ethical Impact Assessment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะว่าด้วยจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Recommendation on the Ethics of AI) ที่ได้รับการรับรองในที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 41 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ พิจารณาตอบแบบสำรวจออนไลน์ของ UNESCO/SHS ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตาม url และ qr code ที่ปรากฎด้านล่าง หรือสอบถามผู้ประสานงานของ UNESCO/SHS ได้โดยตรงที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ d.rosenfeld@unesco.org

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว