การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ การวิจัย ไทย-จีน-ซาอุดีอาระเบีย” ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคม การศึกษา และด้านอื่น ๆ ตามปณิธานและเป้าหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน พร้อมระบุ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งงาน / สถานที่ทำงาน / เบอร์ติดต่อ มาที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก โทรศัพท์ 02-5523500-9,02-9705820 ต่อ 402 โทรสาร 02-5523513 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kirkac.th

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+โปสเตอร์+กำหนดการ

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล