สมาคมส่งเสริมการวิจัย เชิญเข้าฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย เชิญเข้าฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2565 ดังนี้

  1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ รับทุน วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 (2 วัน)ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2565 (3 วัน)ค่าลงทะเบียน 4,500.-บาท
  3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD )วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 (2 วัน)ค่าลงทะเบียน 3.000.-บาท
  4. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท

ทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON – LINE โดยใช้โปรแกรมซูม (ZO0M) และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “https://rpa.or.th/

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา